Kürtaj Yasası

En son 2014 kürtaj Yasası kısaca isteğe bağlı kürtajlarda 10 haftaya kadar izin veriyor , daha ileri hamileliklerde anne ve bebek sağlığını tehtid eden unsurlar aranıyor ve kanuna uymayanlara çeşitli cezalar öngörülüyor.

Kürtaj, gebelik Sonlandırma  Yasası (Kanunu)

Kimler kürtaj, gebelik sonlandırma  Olabilir?
(Gebeliğin kürtaj, gebelik sonlandırma  ile sonlandırılması  esnasında aranan şartlar)
1-Gebelik 10 haftayı aşmamış olmalıdır.
 Önemli Not:  kürtaj, gebelik sonlandırma  için hamilelik haftası hesaplanırken hekim tarafından yapılan ultrasonografi esas alınır. Son regl tarihinden itibaren hesaplanan hamilelik haftası çoğu zaman ultrasonda ölçülen hafta (7 günlük periyod) ile uyumludur. Ancak hesaplanan son regl tarihi ile ultrasound (usg) arasında uyuşmazlık olduğunda ultrasound (usg) baz alınır. Son regl tarihin yanlış hatırlanıyor olması, geç yumurtlama olması veya hesap yapılırken ilişki gününün başlangıç alınması yanlış hesaplamalara neden olabilir.
 2-Evli olan kadınlarda eşler de müdahaleye izin ve 0532 221 3007 onay vermelidirler.
 3-Evli olmayan ve 0532 221 3007 18 yaş üstü olan kadınların kendi onayları yeterlidir.
 4-18 yaş altı genç kızlarda ebeveyn müdahale için onay vermelidir.
 GEBELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ İLE İLGİLİ KANUNLAR

1983 yılında Türkiye Büyük Millet Meclis'inde çıkartılan 2827 sayılı kanunla 10 haftaya kadar kürtaj, gebelik sonlandırma  ülkemizde serbest bırakılmıştır ve 0532 221 3007 510 sayılı tüzükle yürürlüğe girmiştir. kürtaj, gebelik sonlandırma  olma şartları ve 0532 221 3007 halleri bu gibi kanun ve 0532 221 3007 tüzükle belirlenmiştir.
 MADDE 5: Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı taktirde istek üzerine rahim(uterus) tahliye edilir. hamilelik süresi, on haftadan fazla ise rahim(uterus) sadece hamilelik, anne adayının yaşamını tehdit ettiği ya da edeceği veya doğacak bebek ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve 0532 221 3007 kadın hastalıkları uzmanı ve 0532 221 3007 ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir.

 çok fazla acele müdahale edilmediği durumda hayatı ve 0532 221 3007 hayati kılganlardan birisini tehdit eden acil hallerde durumu tespit eden yetkili hekimce gerekli müdahale yapılarak rahim(uterus) tahliye edilir. Ancak doktor bu gibi müdahaleyi yapmadan önce veya mümkün olmadığı hallerde müdahaleden itibaren en geç yirmi dört saat içinde müdahale yapılan kadının kimliği, yapılan müdahale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri illerde Sağlık ve 0532 221 3007 Sosyal kömek Müdürlüklerine, ilçelerde Hükümet tabipliklerine bildirmeye zorunludur.
 Acil müdahale hallerini nelerden ibaret olduğu ve 0532 221 3007 yapılacak ihbarın şekil ve 0532 221 3007 mahiyeti ile sterilizasyon ve 0532 221 3007 rahim(uterus) tahliyesini kabul edenlerden istenecek izin belgesinin şekli ve 0532 221 3007 doldurulma esasları, bunların yapılacağı yerler, bu gibi yerlerde bulunması gereken sağlık ve 0532 221 3007 diğer koşullar ve 0532 221 3007 bu gibi yerlerin denetimi ve 0532 221 3007 gözetimi ile ilgili hususlar çıkarılacak tüzükte belirtilir.
  GEBELİĞİN SONA ERDİRİLMESİNDE İZİN:
 MADDE 6: 5. maddede belirtilen müdahale, hamile kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile velinin iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve 0532 221 3007 vasinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan hamile kadın baresinde rahim(uterus) tahliyesi için kendi rızası aranmaz. 5. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve 0532 221 3007 rızaları alınacak kişiler evli iseler, eşin de rızası gerektirir.
 Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve 0532 221 3007 derhal müdahale edilmediği taktirde hayatı veya hayati kılganlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şart değildir.
  ÇOCUK DÜŞÜRME ve 0532 221 3007 DÜŞÜRTME CÜRÜMLERİ:
 MADDE 468: Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye 7 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
 Gebeliğin süresi on haftadan uzun olan bir kadının rızasıyla tıbbi nedenler mevcut olmadan çocuğunu düşürten kimseye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Çocuğunu düşürmeye rıza gösteren kadına da aynı ceza verilir.
 Birinci fıkrada yazılı fiil; kadının ölümüne neden olmuşsa faile 15 yıldan 20 yıla ve 0532 221 3007 bedeni bir zarara neden olmuşsa 8 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
 İkinci fıkrada yazılı fiil; kadının ölümüne neden olmuşsa faile 5yıldan 12 yıla ve 0532 221 3007 bedeni bir zarara neden olmuşsa 3 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
 hamile sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde bulunan kimse kadının ölümüne veya bedeni zararına sebep olmuşsa 452. ve 0532 221 3007 456. maddeler hükümlerince cezalandırılır.
 hamilelik süresi on haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşüren kadına 1 yıldan 4 yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Madde 470: rahim(uterus) tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse, hamilelik süresi on haftadan az olan bir kadının rızasıyla düşük yaptırdığı taktirde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fiil kadının ölümüne veya bedeni bir zararına sebep olmuşsa, fail ayrıca 452. ve 0532 221 3007 456. maddeler hükümlerince cezalandırılır.
 Tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse 468. maddenin 1. 2. 3. ve 0532 221 3007 4. fıkralarında öngörülen fiilleri işlediği taktirde cezası 1/3 oranında arttırılır.

rahim(uterus) tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse; hamile sanılan bir kadına çocuğunu düşürtmek için ilaç, gereç tedarik eder veya hamile sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde bulunur ve 0532 221 3007 kadının ölümüne veya bedeni zararına sebep olursa, 452. ve 0532 221 3007 456. maddeler hükümlerince cezalandırılır. Fiil kadının rızasıyla işlenmiş ise ceza 1/3 oranında indirilir.
 ON HAFTAYI GEÇMEYEN GEBELİKLERDE RAHİM TAHLİYESİ:

MADDE 3: Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı taktirde istek üzerine rahim(uterus) tahliye edilir.
 rahim(uterus) tahliyesi kadın hastalıkları ve 0532 221 3007 doğum uzmanlarınca yapılır.
 Ancak bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik pratisyen hekimler kadın hastalıkları uzmanının denetim ve 0532 221 3007 gözetiminde menstrüel regülasyon yöntemiyle rahim(uterus) tahliyesi yapabilirler.

MADDE 4: On haftayı geçmeyen gebelikte rahim(uterus) tahliyesini, a) kadın hastalıkları ve 0532 221 3007 doğum uzmanı mesleklerini uyguladıkları yerlerde, b) pratisyen hekimler menstrüel regülasyon yöntemiyle resmi tedavi kurumlarında yaparlar

 Anestezi gerektiren tahliyeler ise, anestezi uygulanabilen resmi tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır.
 On haftayı geçmeyen gebelikte rahim(uterus) tahliyesinin yapılacağı resmi tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde ve 0532 221 3007 kadın hastalıkları ve 0532 221 3007 doğum uzmanlarının muayenehanelerinde, tüzüğe ekli (1) sayılı listede yer alan araç ve 0532 221 3007 gerecin bulunması zorunludur.

ON HAFTAYI GEÇEN GEBELİKTE RAHİM TAHLİYESİ:
MADDE 5: hamilelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim(uterus) tahliyesi yapılamaz.
bu gibi durumdaki kadınlarda, ancak, tüzüğe ekli (2) sayılı listede saylan hastalıklardan birinin bulunması halinde ve 0532 221 3007 kadın hastalıkları ve 0532 221 3007 doğum uzmanı tarafından rahim(uterus) tahliyesi yapılabilir. Hastalığın kadın hastalıkları uzmanıyla bu gibi hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesinlikle klinik ve 0532 221 3007 laboratuvar bulgulara dayanan, gerekçeli raporlarla sunulması zorunludur
rahim(uterus) tahliyesi yapan doktor, bu gibi raporu, ameliyenin sonucuyla birlikte en geç bir hafta (7 günlük periyod) içinde, illerde Sağlık Müdürlüklerine, ilçelerde Hükümet Tabipliklerine göndermek zorundadır. bu gibi raporlar il sağlık müdürlüklerinde toplanır.
MADDE 6: On haftayı geçen gebelikte rahim(uterus) tahliyesi, resmi yataklı tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır.
RAHİM TAHLİYESİNİ GEREKTİREN ACiL HALLER:

MADDE 8: rahim(uterus) tahliyesini gerektiren acil haller şunlardır:
a) Servikal internal os kapalı olsa bile kadının yaşamını tehlikeye sokacak ölçüde vajinal kanamalar,
b) Servikal internal osun açık olduğu haller,
c)Uterustaki hamilelik ürününün bir bölümünün düştüğü ve 0532 221 3007 kanamanın devam ettiği haller ya da enfeksiyon tehlikesi

Yorumlar

 1. Kürtaj Fiyat: Slm i aksamlar rahatsız ediym ama bsy sorcm kürtaj hapı varmı varsa fiyatı ne kadar
  23 Şub 18:48 - Jinekolog Operatör Doktor: Çok tehlikeli ve yasak.. en sağlıklısı vakumla alıyoruz.
  23 Şub 18:52 - Kürtaj Fiyat: PKI onun fiyatı nekadr
  23 Şub 18:57 - Kürtaj Fiyat: Teşekkür ederim daha 2 aylık ama tm belli dgl doktorun
  23 Şub 18:57 - Jinekolog Operatör Doktor: Ok
  23 Şub 18:58 - Kürtaj Fiyat: Peki belirtileri neler
  23 Şub 18:58 - Jinekolog Operatör Doktor: Gebelik testi çift çizgi
  23 Şub 19:03 - Kürtaj Fiyat: Teşekkür ederim ve bu halin ne tehlikesi var
  23 Şub 19:03 - Kürtaj Fiyat: Bu hapin ne tehlikesi var
  23 Şub 19:19 - Kürtaj Fiyat: Doktorm benim hatunda kaşık ağrısı oluyormuş neden olur bu
  23 Şub 19:25 - Kürtaj Fiyat: Ve bu test adetten önce yapılırmış

  YanıtlaSil
 2. Kızlık Zarı Dikimi Urfa: Meraba
  13 10 2015, 08:18 - Jin op dr turgay karakaya: Buyrun
  13 10 2015, 10:38 - Kızlık Zarı Dikimi Urfa: Ben 17 yasindayim kizlik testi yapmak istiyorum bunun ailemin haberi olmadan yapmam mumkun mu ?
  13 10 2015, 10:49 - Jin op dr turgay karakaya: Anne kimlik fotokopisine kızım ...nın kızlık zarı muayenesine izin veriyorum isim soyad imza
  13 10 2015, 11:17 - Kızlık Zarı Dikimi Urfa: Bundan hic bir sekilde ailemin haberi olmicak dimi
  13 10 2015, 11:59 - Jin op dr turgay karakaya: Hıhı
  13 10 2015, 12:06 - Kızlık Zarı Dikimi Urfa: Peki istedigim zaman gelebilirmiyim
  13 10 2015, 12:38 - Jin op dr turgay karakaya: Randevu verelim burdan
  13 10 2015, 12:43 - Kızlık Zarı Dikimi Urfa: Ücreti ne kadar ?

  YanıtlaSil
 3. iyi akşamlar hocam kürtaj yasası çıktımı? , ben bebek istemiyorum, gebelik testi yapiyorum negatif, ama regl da olmuyorum iyice pskolojim bozluldu
  31 03 2016, 20:07 - .: Ne yapmam gerek
  31 03 2016, 20:07 - .: Nolursun yardimci ol hocam
  31 03 2016, 20:08 - .: Varsa bile nsl dūşuk yapa bilirim?
  31 03 2016, 20:09 - .: ilişiski sonrasi ertesi gun hapı kullandim ondan mi boyle 😥
  31 03 2016, 20:10 - .: Ama gebelik kesinlikle istemiyorum
  31 03 2016, 21:57 - Jin op dr turgay karakaya: Ultrasonla bakalım
  31 03 2016, 21:58 - .: Hocam sizin yeriniz nerde
  31 03 2016, 21:59 - Jin op dr turgay karakaya: Listede var :
  31 03 2016, 22:04 - .: Peki hocam benim son adet tarihim 22 şubat kac haftalik oluyor.
  31 03 2016, 22:06 - .: Size her zaman ulaşa biliyormuyuz, örnegin hasteneye gelicemiz zaman randevu almam lazimmi, siz
  31 03 2016, 22:06 - .: Bakırkoy'de misiniz
  31 03 2016, 22:07 - .: Hastanenin ismi felan varmi
  31 03 2016, 22:07 - Jin op dr turgay karakaya: Özel muayenehanem
  31 03 2016, 22:08 - Jin op dr turgay karakaya: Kendi adıma
  31 03 2016, 22:08 - Jin op dr turgay karakaya: 6. Hafta
  31 03 2016, 22:08 - .: Anladim hocam
  31 03 2016, 22:08 - .: Hocam peki bana ucret konusun da yardimci olamazmisiniz
  31 03 2016, 22:09 - .: Haftaya salı gelicem eger regl olmazsam
  31 03 2016, 22:09 - Jin op dr turgay karakaya: tl indirim yaparız
  31 03 2016, 22:09 - .: Peki ne kadar odemem gerek
  31 03 2016, 22:10 - Jin op dr turgay karakaya:
  31 03 2016, 22:10 - .: Hocam bu kurtaj gizli bi kurtaj olacak
  31 03 2016, 22:10 - .: Ailemin haberi olmicak
  31 03 2016, 22:11 - Jin op dr turgay karakaya: Tabiki
  31 03 2016, 22:11 - .: Kayıtlata gecermi bu
  31 03 2016, 22:11 - .: Kayıtlara
  31 03 2016, 22:12 - .: Hocam ucret konusun da bana biraz daha yardimci olamazmisiniz
  31 03 2016, 22:12 - Jin op dr turgay karakaya: sondur
  31 03 2016, 22:13 - .: Peki hocam cok tşkkūr ederim
  31 03 2016, 22:13 - .: Eger regl olmazsam Salı gunu gelicem
  31 03 2016, 22:13 - Jin op dr turgay karakaya: İsim ne yazalım salıya
  31 03 2016, 22:14 - .: Z..
  31 03 2016, 22:14 - .: Hocam bu bilgi kimse bilmesin
  31 03 2016, 22:14 - Jin op dr turgay karakaya: Merak etmeyin özel muayenehaneyiz sgk anlaşmalı değiliz
  31 03 2016, 22:15 - .: Muane ulturason kūrtaj mı hocam
  31 03 2016, 22:16 - Jin op dr turgay karakaya: herşey dahil
  31 03 2016, 22:16 - .: Hmm tmm hocam buna cok sevindim cok tskkr ederim
  31 03 2016, 22:16 - Jin op dr turgay karakaya: Ok
  31 03 2016, 22:17 - .: Peki hocam sadece muane ne kadar mi cunku gebemiyim dglmiyim bilmiyorum
  31 03 2016, 22:18 - Jin op dr turgay karakaya: Evet
  31 03 2016, 22:18 - .: Anladim hocam
  31 03 2016, 22:18 - .: Tskr ederim iyi aksamlar

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Yasal Uyarı : Blogumuza yorum , soru ve dialog gönderirken bu içeriğin diğer ziyaretçiler tarafıncada okunabileceğini göz önünde bulundurarak isim , adres , telefon gibi size özel bilgiler girmekten kaçınınız. Yanlışlıkla gönderdiğiniz veya sonradan vazgeçtiğiniz içeriklerinizi sildirmek için bizi arayınız. Ayrıntılar için " Site kullanım kuralları ve Yasal uyarılar" bölümüne bakınız.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kürtaj yasak mı ?

Evlilik dışı kürtaj fiyatları

Bekarlar kürtaj yaptırabilir mi ?